Οροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι

1.1. Ο δικτυακός τόπος www.eyedeal.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, ο οποίος θα καλείται εφεξής για χάρη συντομίας «ηλεκτρονικό κατάστημα», που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία «EYEDEAL.GR – ΡΕΪΤΑΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ» (εφεξής για χάριν συντομίας θα καλείται και «επιχείρηση»), με έδρα την Λάρισα, οδός Βραϊλα Αρμένη 6. (ΑΦΜ:051100103 – Δ.Ο.Υ. Λάρισας – ΓΕΜΗ: 149654540000).
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο μας, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά, να κατανοήσετε και να συμφωνήσετε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και διέπουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Σημειώνεται ότι, η περιήγηση, η χρήση και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με ανεξαιρέτως όλους τους παρακάτω όρους και ειδικότερες προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού.

1.2. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή/και να επικαιροποιεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των πραγματοποιούμενων συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, προκειμένου να συμφωνούν και να συνάδουν με τις ανάγκες της επιχείρησης και τα εν ισχύει συναλλακτικά ήθη ή/και το νομικό πλαίσιο. Περαιτέρω, διατηρεί το δικαίωμα για τους ίδιους ως άνω λόγους να προσθέτει και νέους όρους συναλλαγών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις και προσθήκες θα γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό, μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1.3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορές που δύναται να προκύψουν, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Λάρισας.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

2. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παράσχει πλήρεις, έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα, που αφορούν τα ακριβή στοιχεία των προϊόντων που εκτίθενται και πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα τους, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

Περιορισμός Ευθύνης

3.1. Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος φέρει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες/καταναλωτές για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης. Η δε παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (άρθρα 127 επ. ΑΚ). Η επιχείρηση εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

3.2. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. «Υπαναχώρηση/επιστροφή – Αντικατάσταση προϊόντων»).

3.3. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για την μη τήρηση του προβλεπόμενου στους παρόντες όρους χρόνου παράδοσης των προϊόντων σε περιπτώσεις που ανάγονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας καθώς και σε περιστατικά που ανάγονται στην σφαίρα επιρροής τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν υποχρεωτικά στη διαδικασία αποστολής και παράδοσης των εμπορευμάτων.

3.4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη (αστική, ποινική κ.α.) για τυχόν απαιτήσεις που γεννώνται από επισκέπτες ή/και χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και τυχόν ζημία (θετική, αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη) που υφίστανται επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτοι από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3.5. Η ιστοσελίδα www.eyedeal.gr δύναται σε πολλές περιπτώσεις να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη (αστική, ποινική κ.α.) για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

4.1. Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης. Όλο το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οριζόμενο ως το σύνολο των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, ανήκουν νομίμως στην επιχείρηση και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που κατά το ανωτέρω νομικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία θεωρείται ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιούχου. Συνεπώς, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και ιδιοκτήτη του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της επιχείρησης.

4.2. Τα ονόματα, οι εικόνες, τυχόν γραφιστικές εφαρμογές, τα λογότυπα καθώς και το όνομα πεδίου (domain name) που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές εν γένει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα (www.eyedeal.gr) ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και του www.eyedeal.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.eyedeal.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή παροχή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις χρήστη

5.1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.eyedeal.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων), περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5.2. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Ασφάλεια

6. Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των επισκεπτών-χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των επισκεπτών-χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: αναγνώριση πελάτη, οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρείται παρέχουν στον χρήστη απολύτως ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password) μπορεί να μεταβάλλεται από τους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους, μέσω των ανωτέρω κωδικών και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης του από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, ο χρήστης οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την επιχείρηση, άλλως η τελευταία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του μυστικού κωδικού σε τακτά χρονικά διαστήματα και η παραμετροποίηση των κωδικών κατά τρόπον ώστε να μην καθίστανται εύκολα ανιχνεύσιμοι.

Απόρρητο επικοινωνιών & Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7.1. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: α) Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό αφορά την διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. β) Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει σε τρίτους και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής με εκτελεστό χαρακτήρα. γ) Στην περίπτωση που στο πλαίσιο υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων της επιχείρησης χρησιμοποιηθούν τρίτοι, η επιχείρηση φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Οι χρήστες δύνανται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές καθώς και να ζητούν τη διόρθωση τους σε περίπτωση τεκμηριωμένου λάθους.

7.2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.eyedeal.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, αλλά στην περίπτωση αυτή, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης διατηρεί, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

7.3. Οι χρήστες κατά την επίσκεψή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα προκειμένου προβούν στην παραγγελία προϊόντων, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, είναι πιθανό να παράσχουν στοιχεία που αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.eyedeal.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

7.4. Οι χρήστες δύνανται να αιτηθούν να λαμβάνουν ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό κατά την εγγραφή τους ως μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος, διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα του opt out από την εν λόγω υπηρεσία.

7.5. Η επιχείρηση, με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προς τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Σύμβαση Αγοράς

8.1. Η σύμβαση αγοράς μεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη θα θεωρείται καταρτισμένη και σε ισχύ από την ώρα που ο πελάτης, αφού κάνει μια τελική επισκόπηση των προϊόντων που προτίθεται να αγοράσει, συμπεριλαμβανομένης και της τελικής τιμής πλέον ΦΠΑ, καταθέτει την φόρμα παραγγελίας, με την προϋπόθεση πάντα ότι έχει εγκριθεί η πιστωτική κάρτα του χρήστη ή έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό της επιχείρησης.

8.2. Η επιχείρηση θα στείλει στον χρήστη e-mail στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (σε περίπτωση που δεν έχει, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία) το οποίο θα περιλαμβάνει περίληψη της παραγγελίας, καθώς και τη διεύθυνση (e-mail) στην οποία ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση για τυχόν παράπονα, τις εμπορικές εγγυήσεις, το κόστος της παραγγελίας (την αξία των προϊόντων και την αξία αποστολής τους), το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί ο πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο χρήστης πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο του e-mail και να ενημερώσει την επιχείρηση σε περίπτωση λάθους.

8.3. Ο χρήστης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του πριν αυτή ολοκληρωθεί και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση» που βρίσκεται κάτω κεντρικά στην οθόνη. Με την επιλογή η διαδικασία παραγγελίας διακόπτεται αυτόματα. Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του ακόμα και αν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά πριν την αποστολή των προϊόντων, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του ηλεκτρονικού καταστήματος στο 2410 530330 κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος (βλ. όρο 16 του παρόντος) και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς.

Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση

9. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης της σύμβασης και εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν (π.χ. πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, το έντυπο πιστοποίησης της γνησιότητας) και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που τυχόν επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
β. Η υπαναχώρηση δηλώνεται εντός του ανωτέρω διαστήματος εγγράφως ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηλεφωνικής επικοινωνίας και η επιχείρηση οφείλει να την επιβεβαιώσει.
γ. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης, κατά την απόλυτη κρίση της επιχείρησης.
δ. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.

Τιμές

10. Όλες οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν μόνο για αγορά μέσω αυτού και όχι για την αγορά από το φυσικό μας κατάστημα. Η παράδοση των προϊόντων εντός Ελλάδος γίνεται χωρίς επιβάρυνση με έξοδα αποστολής, ενώ για παράδοση στο εξωτερικό το κόστος αποστολής εξαρτάται από την χώρα παράδοσης.

Καθυστέρηση παραγγελίας

11. Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα πολλά προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Τρόποι πληρωμής

12. Οι τρόποι πληρωμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι ακόλουθοι, κατ’ επιλογήν των χρηστών:
α. Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών. Το κατάστημά μας συνεργάζεται με την ALPHA BANK και τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως ασφαλή.
β. Aντικαταβολή. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα μπορείτε να πληρώσετε το διανομέα κατά την παράδοση του δέματος (μόνο για αγορές εντός Ελλάδος).
γ. Με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Το κατάστημά μας συνεργάζεται με την τράπεζα ALPHA BANK. Ο αριθμός λογαριασμού IBAN που τηρεί η επιχείρηση στην Τράπεζα είναι GR4201403060306002330000410 – ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΡΕΪΤΑΝ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

Αποστολή – Παράδοση

13. Η παράδοση των προϊόντων που είναι άμεσα διαθέσιμα γίνεται εντός 1 – 3 εργάσιμων ημερών, ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδος και 10 εργάσιμων ημερών ανάλογα με την χώρα παράδοσης. Η παράδοση των προϊόντων που είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας διαρκεί περίπου 10 – 15 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους στον προμηθευτή.
Η διανομή των προϊόντων γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 έως 18.00. Οι παραδόσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για λόγους που δεν ανάγονται στην επιρροή της επιχείρησης και εξαρτώνται από τρίτους , όπως ενδεικτικά: λόγω απεργιών, ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, ή εάν η επιθυμητή τοποθεσία είναι απομακρυσμένη.
Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε όλα τα προϊόντα να συσκευάζονται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο προκειμένου να τα παραλάβετε χωρίς φθορές.
Είναι χρήσιμο οι πελάτες να επιλέγουν διευθύνσεις, όπου ανά πάσα στιγμή και εντός του ανωτέρω ωραρίου διανομής υπάρχει κάποιο πρόσωπο που μπορεί νομίμως να παραλάβει τα προϊόντα.

Η παράδοση των προϊόντων εντός Ελλάδος γίνεται χωρίς επιβάρυνση με έξοδα αποστολής, ενώ για παράδοση στο εξωτερικό το κόστος αποστολής εξαρτάται από την χώρα παράδοσης.

Ειδικοί Όροι που αφορούν τα προϊόντα γυαλιών ηλίου που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

14.1. Η χρήση των γυαλιών ηλίου δεν ενδείκνυται σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας ή τη νύχτα. Τα γυαλιά ηλίου δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να κοιτάξετε απευθείας τον ήλιο ή ως προστασία από πηγές τεχνητού φωτισμού (π.χ. λάμπες για τεχνητό μαύρισμα). Η ευαισθησία στο φως κυρίως σε συνθήκες έντονης φωτεινότητας όπως στο χιόνι ή στην ανοιχτή θάλασσα διαφέρει από άτομο σε άτομο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σκουρόχρωμα φίλτρα για να μειώσουν την ηλιακή ακτινοβολία στο οπτικό πεδίο. Τα γυαλιά ηλίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προστασία από συγκρούσεις ή χτυπήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα γυαλιά μπορούν να σπάσουν, προκαλώντας τραυματισμούς στο πρόσωπο και τα μάτια.

14.2. Τα γυαλιά ηλίου πρέπει να φυλάσσονται μέσα στη θήκη τους σε θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ -10⁰ και +35⁰C. Αποφύγετε την έκθεσή τους στον ήλιο σε περιβάλλον κλειστό και χωρίς κλιματισμό (π.χ. στο ταμπλό του αυτοκινήτου) διότι μπορεί να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες.

14.3. Σε περίπτωση φθοράς των φακών (π.χ. γρατζουνιές, θάμπωμα) συστήνεται η αντικατάστασή τους με γνήσια ανταλλακτικά.

14.4. Για τον καθαρισμό των φακών χρησιμοποιείστε τρεχούμενο χλιαρό νερό βρύσης. Αυτό θα απομακρύνει τη σκόνη ή κόκκους άμμου που μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές. Τρίψτε λίγες σταγόνες από ένα συνηθισμένο, ουδέτερο, υγρό απορρυπαντικό και στεγνώστε με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών (π.χ. οινόπνευμα ή ακετόνη) και χημικών απορρυπαντικών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα των γυαλιών.

14.5. Τοποθετείτε πάντα τα γυαλιά ηλίου σας σε μια προστατευτική θήκη όταν δεν τα φοράτε. Ελέγξτε προσεκτικά την ευθυγράμμιση των γυαλιών ηλίου σας, ενώ στέκεστε μπροστά από έναν καθρέφτη. Αν δεν φαίνονται σωστά ευθυγραμμισμένα, επισκεφτείτε τον οπτικό σας για μια ρύθμιση στο σκελετό.

Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων – Εγγυήσεις Αντιπροσωπείας

15.1. Ο πελάτης δύναται να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάστασή τους υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της επιχείρησης του πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα.
Η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης.
β. Εντός 12 μηνών από την παραλαβή τους, σε όλες τις περιπτώσεις (ισχύει πολιτική ορθής χρήσης) στις οποίες υπήρξε πραγματικό ελάττωμα (λειτουργίας ή ποιότητας), χωρίς υπαιτιότητα του πελάτη, το οποίο καλύπτει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση των προϊόντων με δωρεάν εργασία που θα προσφέρει η επιχείρηση και με αγορά ανταλλακτικών που τυχόν χρειαστούν σε ειδικές μειωμένες τιμές που θα βαρύνουν τον πελάτη και θα συναινέσει ο πελάτης εκ των προτέρων σε αυτό.

15.2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιστροφής και αντικατάστασης ο πελάτης υποχρεούται να συνοδέψει το προς αντικατάσταση – επιδιόρθωση προϊόν με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, το έντυπο πιστοποίησης της γνησιότητας που συνοδεύει όλα τα πωληθέντα υπό της επιχείρησης προϊόντα, το οποίο φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ημερομηνία πώλησής του στον πελάτη και να επιστρέψει στην επιχείρηση το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, πλήρες, χωρίς φθορές, σε άριστη κατάσταση, με την συσκευασία και όλα τα έγγραφα που κανονικά τo συνοδεύουν.
Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με την επιχείρηση.

Τρόποι επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό κατάστημα

16.1. Με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή/και μέσω της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στα οποία μηνύματα θα απαντήσει ο εντεταλμένος υπάλληλος της εταιρίας μας το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

16.2. Τηλεφωνικά στο 2410-530330 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 14.00 έως 17.00.

Add to cart